สำหรับ "ผู้สูงอายุ" ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป และมีสัญชาติไทยนั้น จะได้รับสวัสดิการที่ภาครัฐได้จัดสรรไว้ให้ นั่นคือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อใช้สำหรับยังชีพและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต โดยผู้ที่มีอายุ 60 บริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย และไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบำนาญ สามารถยืนคำขอรับสิทธิได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้แก่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น 

ซึ่ง "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จะได้ตามลำดับขั้นของอายุผู้สูงอายุ จ่ายให้เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้รับเงิน 700 บาท

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับเงิน 800 บาท

และผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000 บาท

โดยช่องทางในการรับเงินผู้สูงอายุนี้มีด้วยกัน 4 ช่องทาง ได้แก่ รับเป็นเงินสดด้วยตัวเอง หรือจะให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน รวมถึงโอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

ขณะที่ล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และประชาชนทุกกลุ่ม ภาครัฐจึงออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือออกมาจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ โดยเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

นอกจากนี้ยังออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเช่นกัน แจกเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีอยู่ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนเช่นเดียวกัน รวมถึงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ครม.ได้มีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก ทั้งกลุ่มเราไม่ทิ้งกันและเกษตรกรที่ตกหล่น รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ที่ประกอบด้วย กลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ

โดยการจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่งระยะเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคมแล้ว จึงเกิดประเด็นคำถามขึ้นว่า เงินเยียวยานี้จะได้เมื่อไร ล่าสุด "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่าน สายด่วน พม.1300 ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6 ปี รวมถึงผู้พิการ และผู้สูงอายุนั้น จะจ่ายรวดเดียวทุกกลุ่ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวน 3,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ดังนั้นเท่ากับว่าในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ นอกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน 600-1,000 บาท ตามอายุของผู้สูงอายุแล้ว ยังได้รับเงินเยียวยาจากวิกฤติโควิด-19 เพิ่มอีก 3,000 บาท รวมเป็นได้รับเงินทั้ง 3,600-4,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. เบอร์ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : oicwebcache.googleusercontent

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด