เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลงประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางพิชนี โพธารามิก
คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๑๕/๒๕ว๓
คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๘๘/๒๕๖๓
ด้วย นางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่านายอดิศัย โพธารามิก ซึ่งมีอาการป่วยบกพร่องทางสมอง ความจำเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลักษณะของคนไร้ความสามารถ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง
 

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของนายอดิศัย โพธารามิก ดังกล่าวเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ทั้งปรากฎว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในการยื่นคำร้องนี้นายพิชญ์ โพธารามิกและนางวิรงรอง กุลละวณิชย์ (โพธารามิค) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดิศัยได้ให้ความยินยอมแล้ว
เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและดูแลพยาบาลนายอดิศัยมาโดยตลอด ย่อมสามารถรักษาผลประโยชน์
ของนายอดิศัยได้ จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
จึงมีคำสั่งว่านายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕'๖๓
ฐิติมา เจริญศรีทอง
ผู้พิพากษา

สำหรับ นายอดิศัย โพธารามิก เป็น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ อดีตรมว.พาณิชย์ในยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ปัจจุบันอายุ 80 ปี

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด