วันอาสาฬหบูชา 2563 ความสำคัญ 7 ประการ พร้อมด้วยหลักธรรมนำใจ

วันอาสาฬหบูชา วันดีจิตผ่องใส ไบร์ท ทูเดย์ อาสาพาทุกคนรำลึกถึงความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชา พร้อมด้วย 2 หลักธรรม ที่เราคุ้นเคยและมีจุดเริ่มต้นในวันนี้

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้คือวันที่ 4 กรกฎาคม ในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสหยุดเว้นจาการทำงาน เพื่อทำบุญและน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ให้จิตใจผ่องใส วันดีเช่นนี้ ไบร์ท ทูเดย์ อาสาพาทุกคนรำลึกถึงความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชา พร้อมด้วย 2 หลักธรรมที่เราคุ้นเคยและมีจุดเริ่มต้นในวันนี้

ความสำคัญ 7 ประการของวันอาสาฬหบูชา

ประการแรก วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5  ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ 

ประการที่สอง พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาบทแรก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร

ประการที่สาม พระพุทธเจ้ารับสาวกคนแรกเข้าสู่พุทธศาสนา หลังจาก โกณฑัญญะ ฟังปฐมเทศนาจบ เกิดความเลื่อมใสจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

ประการที่สี่ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรก ก็คือ พระอัญญาโกญฑัญญะนั่นเอง หลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ทูลขออุปสมบท พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

ประการที่ห้า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลังจากที่ พระอัญญาโกญฑัญญะ อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั่นเอง

ประการที่หก มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นหนึ่งใจความในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา พูดถึงการปฏิบัติตนกลางๆ ไม่สุดโต่งจนเกินไปในการไปสู่หนทางแห่งการบรรลุเป้าหมาย โดยสามารถละความสุดโต่งที่สุขจนเกินไป และทุกข์จนเกินไปได้ด้วย หลักธรรม  มรรค 8 นั่นเอง

ประการที่เจ็ด อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐของอริยะ คือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส เป็นอีกหนึ่งใจความในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่งการที่จะห่างไกลจากกิเลสได้นั้น เราต้องรู้เท่าทันทุกข์ของตัวเอง และใช้ชีวิตแบบเท่าทันโลกตามมรรค 8 ข้างต้น

หลังจากที่ทราบความสำคัญของวันอาสาฬหบูชากันแล้ว เช้านี้อย่าลืมทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ เวียนเทียนที่วัดในตอนค่ำเพื่อสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชนสืบไป

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด