ปลูก "พริกไทย" บนต้นเพกา ประโยชน์หลายต่อ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่า 10 ปี!

เทคโนโลยีชาวบ้าน2,174 ดู

: 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.14 น.