นายกฯตั้ง ‘9 อรหันต์’ ติตตามแผน ฟื้นฟูการบินไทยภายใต้คำสั่งศาล

นายกฯเซ็นต์ตั้งกรรมการติดตามแก้ปัญหาการบินไทย "วิษณุ"นั่งประธาน พร้อม 8 กรรมการจากผู้บริหารคมนาคม - คลัง ดึง "อภิศักดิ์" อดีตขุนคลัง ช่วยกลั่นกรองแก้ปัญหา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติตตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุว่า

ตามที่คณะรัฐมนตมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับไปดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่

เกี่ยวข้อง นั้นแม้ผลจากการนี้จะทำให้บริษัท การบินไทย จำกัต (มหาชน) พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด และกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะเป็นไปตามขั้นตอนและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามกฏหมายโตยเฉพาะก็ตาม แต่โดยที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังคงมีสัดส่วนกรถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งการประกอบกิจการของบริษัทซึ่งยังสมารถดำเนินการต่อไปด้ กี่ยวพันกับกฏหมายและกฎ ระเบียบของทางราชการ อันต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐยังจำเป็นต้องคุ้มดองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ คณะรัฐนตรีจึงควรมีโอกาสรับทราบความคืบหนในการดำเนินการเป็นระยะ ๆ โตยมีรบบกลั่นกรอง และช่วยตรวจสอบในส่วนของภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ ๆ ให้มีคณะกรรการติตตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย ประธาน (1) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย (2) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (3) นายประสงศ์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง (4)นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม (5) นายชยธรรม์ พรหมศร กรรมการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (6) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (7) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (8) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ(9) นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็น กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังนี้ เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวช้องในทุกขั้นตอน

ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบนการพื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจการชอง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่มีการร้องขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย

ปฏิบัติหน้ที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ ข้อคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรมการ และคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด