เปิดคำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น ร่าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563 เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.) หลักการกําหนดให้ต้องนําเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับมนุษย์ ในกิจการของตนเองเท่านั้น โดยไม่รวมถึงอุตสาหกรรมแปรสภาพ (การสีข้าว) ของโรงสี เหตุผลเพื่อให้การนําข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area (AFTA) )เป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุมข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภท  ๑๐.๐๖ ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สาระสำคัญให้ข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภท ๑๐.๐๖ ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้ แสดงต่อกรมศุลกากรในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี ศุลกากร ลงนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

(1) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form D) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออก หนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศผู้ส่งออก

            (2) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ออกโดย กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย

            (3) หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่นําเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และเป็นสินค้าที่ ปลอดจากการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือ รับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก วันบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ด้านนายสุเทพ คงมาก กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้โพสต์ผ่านเฟสบุคส์ ว่า “ไม่เห็นด้วยกับการนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจีกร" ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีการปลูกข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกนำรายได้เข้าปนะเทศปีล่ะมากมายเรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกข้าว 4 ล้านกว่าครัวเรือน ปลูกข้าวได้ปีหนึ่งๆ30-35 ล้านตันข้าวเปลือกแต่รายได้ของชาวนาผู้ปลูกข้าว ยังไม่พอใช้จ่ายเป็นหนี้สินมากมาย ต้องคอยให้รัฐบาลช่วยเหลือมาตลอด และยังมีเหตุผลอีกมากมายที่ไม่เห็นด้วย กับการ ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องนี้เพื่อให้การนำข้าวเข้ามาประเทศไทย แย่งทำลายอาชีพของชาวนาไทย ที่มีมายาวนาน พวกเราต้องปกป้องอาชีพของชาวนาไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผวาลักลอบนำเข้าข้าวสวมกรอบอาฟต้า

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด