ดินลูกรัง เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเนื่องจากมีปริมาณหน้าดินน้อย มีธาตุอาหารต่ำดังนั้นการปลูกพืชในดินลูกรังจึงเป็นได้ยาก นอกจากเราจะต้องปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยมีวิธีดังนี้

Plant/5804_1_5804_1.jpg

++ การปลูกพืชในดินลูกรัง ++
1. หาแหล่งน้ำในการทำการเกษตรเพราะพื้นที่ดินลูกรังส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพื้นที่เขาซึ่งขาดน้ำ จึงต้องขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. งดใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด
3. ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเท่านั้นเพราะปุ๋ยเคมีจะทำให้ดินยิ่งเสื่อมหนักกว่าเดิม
4. กำจัดวัชพืชออกให้หมด โดยใช้วิธีการตัดหรือถาง แล้วนำเศษวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใส่ต้นพืชที่จะปลูกต่อไป
5. สร้างพื้นดินให้ไส้เดือนสามารถอยู่ได้โดยทำการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและต้องรดน้ำทุกวัน
6. ปลูกกล้วยเพื่อสร้างร่มเงาให้กับไม้ยืนต้นที่จะปลูกก่อนเป็นพืชแรก
7. เมื่อกล้วยโตให้ทำการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลต่างๆ แต่มีเทคนิคคือต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จากนั้นก็คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้าเพื่อรักษาความชื้น
8. ทำการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้ต้นไม้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
9. ในแต่ละปีจะมีการจัดการวัชพืช เมื่อวัชพืชต่างๆ ขึ้นสูงมากเกินไป ให้ทำการทับให้วัชพืชนั้นๆ ล้มลงไป เพื่อให้หญ้าและวัชพืชต่างๆ ยังคงรักษาความชื้นในดินได้และเศษหญ้ายังย่อยสลายกลายเป็นหน้าดินต่อไป
10. เมื่อต้นไม้เริ่มโตขึ้นแล้วจะเริ่มงดให้น้ำเป็นบางช่วงเพื่อเป็นการหัดให้ต้นไม้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องคอยให้เราช่วยเหลือแต่ต้องทำการใส่ปุ๋ยให้ปีละประมาณ 2-3ครั้ง
 

Plant/5804_2_5804_2.jpg

++ หัวใจสำคัญของการจัดการดินลูกรังให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ++
1.การรักษาความชื้นในดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน
2.การคืนชีวิตให้กับดินโดยการเลี้ยงไส้เดือนและการใช้ปุ๋ยหมัก
3.การสร้างหน้าดินโดยการทับหญ้าให้หญ้าย่อยสลายกลายเป็นหน้าดิน
4.ต้องทำด้วยใจรักและและอดทน
จากคำบอกเล่าของลุงเขียนเจ้าของประสบการณ์ตรงในการจัดการและปลูกพืชในดินลูกรัง ได้กล่าวว่า"หลังจากที่ลุงทำมาประมาณ 10 ปีก็สามารถเพิ่มหน้าดินจากที่มีความหนาเพียง 1 ซม. ให้มีความหนาเพิ่มขึ้นได้ถึง 20 ซม. กลายเป็นดินที่มีสภาพดี ปลูกพืชได้ทุกชนิดได้ผลเป็นอย่างดี"

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด