การบินพลเรือนฯ เปิดขั้นตอน 11 กลุ่มคนตามข้อยกเว้น บินเข้าไทยต้องปฏิบัติตาม
การบินพลเรือนฯ เปิดขั้นตอน 11 กลุ่มคนตามข้อยกเว้น บินเข้าไทยต้องปฏิบัติตาม

     สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตน การเดินทางเข้าประเทศไทยเฉพาะ 11 กลุ่มบุคคลตามข้อยกเว้น ทั้งก่อนทำการบิน รวมถึงเมื่อเดินทางเข้าไทย ซึ่งเป็นการคลายล็อกดาวน์บางส่วน โดยผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด **เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure      1. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่*      2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท*      3. ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)      * ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท ตามประกาศ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สแกนQR code หรือคลิก >> https://www.caat.or.th/th/moicovid      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานทูตไทย / กงสุลไทยประจำประเทศต้นทางกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442 ขั้นตอนที่ 2 : วันเดินทางยื่นเอกสารต่อสายการบิน      1. เอกสารแสดงตน เช่น passport      2. หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)      3. ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท*      4. ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*      5. หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด) ขั้นตอนที่ 3 : ขณะอยู่บนเครื่อง On board      1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง      2. ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด ขั้นตอนที่ 4 : เดินทางถึงประเทศไทย Arrival - ผู้เข้ามาระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน      1. ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน      2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ - ผู้เข้ามาระยะยาวมากกว่า 14 วัน      1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้      2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ      3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน      สอบถามข้อมูลเรื่องมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร.1422

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด