กองปราบปราม แนะ 10 ข้อ 'ค้ำประกัน' ให้ใคร ต้องรู้ไว้ก่อนเซ็น
กองปราบปราม แนะ 10 ข้อ 'ค้ำประกัน' ให้ใคร ต้องรู้ไว้ก่อนเซ็น

     การทำสัญญาเงินกู้หรือการขอสินเชื่อตามสถาบันการเงินต่างๆ ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่มักต้องการบุคคลที่จะมาค้ำประกันการทำสัญญานั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหากลูกหนี้ผิดนัดชำระค่างวด ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหนี้แทน กองปราบปรามจึงอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจถึง 10 ข้อที่ท่านควรรู้ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน      1. ควรดูรายละเอียดสัญญาให้แน่ชัดว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินหรือเงินซึ่งสามารถชำระหนี้ได้      2. สัญญาค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของคู่สัญญา      3. ควรอ่านสัญญาทุกครั้งก่อนเซ็นค้ำประกัน และห้ามเซ็นสัญญาที่เขียนว่า “ให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้”      4. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดแทนลูกหนี้ ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตามที่ตกลงในสัญญาเท่านั้น      5. หากเจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่าไร ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันก็ลดลงเท่านั้นเช่นกัน      6. หากข้อตกลงในสัญญาเป็นภาระให้กับผู้ค้ำประกันเกินสมควร ข้อตกลงนั้นจะเป็นโมฆะ      7. ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ เมื่อยื่นขอชำระหนี้ตามกำหนดเวลา แต่เจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับการชำระหนี้นั้น      8. ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หากเจ้าหนี้ยอมขยายเวลาผ่อนหนี้แก่ลูกหนี้      9. ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าทวงถาม หากเจ้าหนี้ไม่แจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้      10. หลังชำระหนี้แทนลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ตามวงเงินที่ชำระแทน พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่น ๆ

     ดังนั้นก่อนที่ท่านจะเซ็นค้ำประกันสัญญาใดๆ ให้กับผู้อื่น ท่านควรที่จะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ และควรทำความเข้าใจถึงสิทธิ์และผลผูกพันในการเซ็นสัญญาค้ำประกันให้กับผู้อื่น

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด