แอพพลิเคชันรวม คำสอน "พ่อ"..."สุขพอที่พ่อสอน"

MotorExpo เผยแพร่ 30 ก.ย 2560 เวลา 20.23 น.
แอพพลิเคชันรวม คำสอน
ตั้งแต่ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ‘ในหลวง‘ ทรงมีพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานับประการ ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆ ด้าน ซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติใน

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

แอพพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ สามารถเลือกหมวดหมู่คำสอนของพ่อได้ตามความต้องการ
พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ร่วมกับข้อความพระราชดำรัส
เลือกข้อความพระราชดำรัส ส่วนนี้สามารถเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ และข้อความใหม่ได้
ส่งต่อ แชร์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมข้อความคำสอน ได้ทั้งโซเชียลมีเดีย ดาวน์โหลด หรือส่งต่อให้ผู้อื่น
ข้อมูล บอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำ

ภายในแอพจะมีเมนูหลักให้เลือก ๗ หัวข้อ โดยมีการใช้งานง่ายๆ ดังนี้… สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ได้ที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ