ทรงนักเรียนยุคใหม่! "ณัฏฐพล" ไฟเขียว นร.ชายไว้ผมยาวได้ถึงตีนผม นร.หญิงรวบให้เรียบร้อย

Manager Online เผยแพร่ 01 พ.ค. เวลา 17.45 น. • MGR Online

รมว.ศึกษาธิการ คลอดระเบียบไว้ทรงผมนักเรียนใหม่ ผู้ชายไว้ผมยาวได้ถึงตีนผม ส่วนผู้หญิงไว้ผมยาวได้ แต่ต้องรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดผม ย้อมสีผม ไว้หนวดไว้เครา และตัดผมทรงลวดลาย แต่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ราชกิจจานุเกษา ตีพิมพ์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (2 พ.ค.)

สาระสำคัญก็คือ นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม นักเรียนต้องห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา และการกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย โดยมิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน หรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

ระเบียบดังกล่าวให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต และให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

อีกทั้งให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO

ดูข่าวต้นฉบับ