คนไทยหนี้พุ่ง เหลือเงินใช้เดือนละ 5 พัน

PPTV HD 36 Exclusive อัพเดต 22 ธ.ค. 2560 เวลา 06.51 น. • เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 06.51 น.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุคนไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  ทำให้เหลือเงินสำหรับใช้จ่ายเพียงแค่เดือนละ 5,076 บาท   

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วงมกราคม – มิถุนายน 2560 พบว่า ครัวเรือนไทยทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ย 26,973 บาท/เดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 21,897 บาท/เดือน โดยรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอัตราการเพิ่มของรายได้อยู่ที่ 0.1% ซึ่งน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 1.7% ทำให้ในปีนี้ครัวเรือนมีรายได้ส่วนหนึ่งเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้และการออมจำนวน 5,076 บาท/เดือน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนในรอบ 11 ปี (2550-2560) พบว่า หนี้สินต่อรายได้ในปี 2554 และ 2558 ต่ำสุด แล้วเพิ่มขึ้นในปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่ครัวเรือนใดที่มีรายได้สูง จะมีค่าใช้จ่ายและหนี้สินสูงตามเช่นเดียวกัน สำหรับหนี้นอกระบบของครัวเรือนในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก 4.9% เป็น 6.2% และมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้นจาก 3.7% เป็น 4.6%

โครงสร้างแรงงานไทย ปี 2560 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38 ล้านคน มีงานทำ 37,540,000 คน  ว่างงาน 460,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 1.2% ถือว่าอัตราว่างงานต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยผู้ที่ว่างงานมากที่สุด คือผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีและโท เป็นเพราะลาออกจากงานและเลือกงานทำ งานภาคบริการและการค้า ลาออกจากงานมากที่สุด รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการผลิต

 

คนไทยหนี้พุ่ง เหลือเงินใช้เดือนละ 5 พัน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุคนไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้เหลือเงินสำหรับใช้จ่ายเพียงแค่เดือนละ 5,076 บาท

ดูเพิ่มเติม PPTV HD 36 Exclusive